top of page

Garanti

Under förutsättning att lagring, montering, skötsel och underhåll har hanterats korrekt lämnar vi garanti i enlighet med ABM 07, enligt följande:

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt.

Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen”.

 

För fönster och dörrar i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid från fakturans datum.

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs:

• Att varan levererats, lagrats och monterats korrekt och underhållits enligt våra anvisningar alt TMF:s skrift "Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll".

• Att fönstret eller dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och

därvid skadats eller att det reparerats felaktigt.

Garantiåtagande

Garantin innebär att Nyebro Snickerifabrik avhjälper sådant fel på fönstret eller dörren som omfattas av garantin enligt ovan. Nyebro svarar då för uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas antingen genom reparation av befintligt fönster/dörr, utbyte av felaktig komponent eller utbyte av hela fönstret/dörren. Garantin omfattar arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster, men ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte.

Nedladdning
bottom of page